BIEŻĄCE USTAWY

 • Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1333


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 296


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 293


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1359


  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1186


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1117


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1065


  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 831


  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 695


  Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2096


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2081


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2067


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1984


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1945


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1472


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1202


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 963


  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 963


  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2285


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1332


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst obwieszczenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 22


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2271


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2255


  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1570


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzezypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1493


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1354


  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1032


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 306


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 290


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 183


  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

  Tekst rozporządzenia plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1961


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1775


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1713


  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1606


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1554


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1549


  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1434


  Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422


  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1265


  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci presyłowych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1165


  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1146


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 774


  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 528


  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 443


  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 271


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 200


  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 199


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o plasnowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 151


  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1278


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1278


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200


  Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystye energetycznej budynków

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 26 sierpnia 2014 r. poz. 1133


  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2 lipca 2014 r. poz. 883


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 30 czerwca 2014 r. poz. 867


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 24 czerwca 2014 r. poz. 822


  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administrayjnych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 10 czerwca 2014 r. poz. 768


  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 9 stycznia 2014 r. poz. 40


  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 29 listopada 2013 r. poz. 1409


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 24 września 2013 r. poz. 1129


  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 3 września 2013 r. poz. 1013


  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 14 sierpnia 2013 r. poz. 932


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013 r. poz. 926


  Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2 lipca 2013 r. poz. 762


  Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 28 marca 2013 r. poz. 405


  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 181


  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 148


  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 220 z 2012 r. poz. 1289


  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 110 z 2012 r. poz. 647


  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463


  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadzowienia obiektów budowlanych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 462


  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 65 z 2012 r. poz. 365


  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 39 z 2012 r. poz. 211


  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 39 z 2012 r. poz. 210


  KONWENCJA o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 165 z 2011 r. poz. 987


  Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 165 z 2011 r. poz. 985


  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 153 z 2011 r. poz. 901


  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 144 z 2011 r. poz. 859


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 135 z 2011 r. poz. 789


  Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 99 z 2011 r. poz. 573


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551


  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 87 z 2011 r. poz. 486


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 42 z 2011 r. poz. 217


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 243 z 2010 r. poz. 1623


  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 239 z 2010 r. poz. 1597


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 235 z 2010 r. poz. 1539


  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r.w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 155 z 2010 r. poz. 1043


  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 72 z 2010 r. poz. 464


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 205 z 2009 r. poz. 1584


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 161 z 2009 r. poz. 1279


  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 108 z 2009 r. poz. 907


  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 56 z 2009 r. poz. 461


  Rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r. poz. 1514


  Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r. poz. 1513


  Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 223 z 2008 r. poz. 1459


  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 220 z 2008 r. poz. 1413


  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 210 z 2008 r. poz. 1321


  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 206 z 2008 r. poz. 1287


  Ustawa z 8 października 2008 o zmianie ustawy - Prawo Budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1240


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1239


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1238


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 145 z 2008 r. poz. 914


  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 99 z 2007 r. poz. 665


  Ustawa z 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 86 z 2007 r. poz. 579


  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 83 z dnia 16.05.2006 poz. 578


  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 219 z dnia 31.10.2005 poz. 1864


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 163 z dnia 26.08.2005 poz. 1364


  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 150 z dnia 30.06.2005 poz. 1247


  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 96 z dnia 2.06.2005 poz. 817


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 29.04.2005 poz. 664


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 242 z dnia 10.11.2004 r. poz. 2421


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. poz. 2421 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 2072


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 179 z dnia 16.08.2004 r., poz. 1848


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 118 z dnia 26.05.2004 r. poz. 1233


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888


  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 18 z dnia 06.02.2004 r. poz. 172


  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.01.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2174


  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 175 z dnia 08.10.2003 r. poz. 1704


  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 130 z dnia 24.07.2003 r. poz. 1191


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.05.2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 130 z dnia 24.07.2003 r. poz. 1192


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1137


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1138


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1139


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1127


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1128


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1129


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1130


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1132


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawowej do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1134


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie książki obiektu budowlanego

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1135


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metoda wybuchową

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 717


  Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 718


  Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 33 z dnia 26.02.2003 poz. 270


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2007


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw 179 z dnia 29.10.2002


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1304


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 134 z dnia 27.08.2002 poz. 1130


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 108 z dnia 17 lipca 2002r. poz. 953


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 23 z dnia 15 lutego 2002 r. poz. 221


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

  Tekst ustawy plik pdf >>>

 • Dziennik Ustaw Nr 5 z dnia 15 lipca 2000r. poz. 42


  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

  Tekst ustawy plik pdf >>>

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl