Projekty polskich architektów:

Centrum Multimedialne
Projekt: M KWADRAT
Lokalizacja: Warszawa, Białołęka
Projekt Centrum Multimedialnego Naukowo – Kulturalnego
przy ul. Świderskiej w Warszawie (projekt przetargowy)

Skład zespołu projektowego:
arch. Michał Michalak
arch. Marcin Kasprzak
mgr Anita Michalak

http://www.mkwadrat.pl


Układ urbanistyczny

Nadrzędnym celem, zaproponowanym przez autorów, jest kontynuowanie idei swobodnego kształtowania przestrzeni jaką przyjęto w Parku Picassa oraz dopasowania założenia projektowego do wytycznych wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania.
Zaprojektowano główny ciąg komunikacyjny /D3.13.KP.p/ jako kontynuację biegnącego od ul. Światowida reprezentacyjnego deptaka, który zgodnie z wytycznymi jest obsadzony podwójnym szpalerem drzew.

W przyjętym rozwiązaniu zdefiniowano kształt Placu Publicznego. Jego głównym elementem jest przestrzenna fontanna wyznaczona współśrodkowo rozchodzącymi się okręgami. Pozostała cześć placu od ulicy Świderskiej opada swobodnie w stronę Wisły i miejscami przekształcono go w tarasowe schody. Fontannę zlokalizowano w pasie pomiędzy głównym ciągiem, a miejscem posadowienia Centrum Multimedialnego. Jest ono wyznaczone nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które są określone w wytycznych MPZ /D3.14.U/Zp/. Różnice poziomu terenu pozwalają na ukształtowanie budynku w sposób umożliwiający wykorzystanie dachów jako zielonych tarasów.

Od strony południowo–wschodniej poprowadzono ul. Świętosławskiego, przy której zlokalizowano miejsca parkingowe i wjazd pod budynek Centrum Multimedialnego na wbudowany parking. Ulica zgodnie z MZP dzieli teren na dwie części przyległego do Centrum Multimedialnego i Parku Picassa. W tej części wykorzystano projekt zagospodarowania parku. Swobodnie ukształtowaną główną aleję komunikacyjną wprowadzono na teren Centrum Multimedialnego i połączono w okolicach Placu z główną Aleją. Została ona przedłużona do zlokalizowanego w Parku Picassa amfiteatru. Zakończeniem Alei powinna być usytuowana na osi dominanta, która jest jednocześnie elementem budynku zadaszenia amfiteatru

Poprzez Park Picassa/ D3.15.ZD/ ciąg pieszy doprowadzony jest do brzegu Wisły, gdzie zlokalizowano Budynek Przystani Żeglugi.
Dla całości założenia przyjęto zasadę kreślenia liniami miękkimi placów, alejek dojazdów obrysów budynków tak, aby zmierzając w kierunku Wisły stopniowo zmiękczyć geometryczny osiowy układ urbanistyczny wytyczony przez zabudowę osiedli i symetryczny główny ciąg pieszy. Ma to na celu stworzenie wrażenia swobodnego przekształcania krajobrazu zurbanizowanego w łagodne, swobodne formy – zbliżone do naturalnie występujących w przyrodzie.


Układ komunikacyjny
Istniejący układ komunikacyjny zostaje zachowany w maksymalnie możliwym stopniu. Główny dostęp do terenu będzie od ulicy Świderskiej oraz od Świętosławskiego. Ulica Świętosławskiego zostaje przedłużona w kierunku zachodnio-północnym. Ulica Ćmielowska łącząca tereny Centrum Multimedialnego z ul. Światowida przekształca się w główny ciąg pieszo jezdny, na osi którego znajduje się dominanta amfiteatru. Zaprojektowano tu dodatkowe miejsca parkingowe, które zdaniem autora lepiej jak są zlokalizowane od strony północno-zachodniej niż południowo-wschodniej. W ten sposób plac i obiekt Centrum Multimedialnego nie będą odcięte od ciągu pieszego zaparkowanymi samochodami.

W części północno-zachodniej zlokalizowano ścieżkę rowerową. Przystanki komunikacji miejskiej /autobusy/ zlokalizowane są przy ul. Światowida. W pozostałej części działki wykorzystano układ komunikacyjny zaproponowany w koncepcji Parku Picassa.

Zieleń
Przewiduje się zachowanie większości wartościowych drzew. Układ zieleni podkreślać będzie przyjęte rozwiązania urbanistyczne. Zastosowano zasadę stopniowego przekształcania kompozycji urbanistycznych/ osiowych, szpalerów drzew, obsadzeń ciągów pieszych i ulic/ w plastycznie kształtowany Park Picassa, który z kolei w terenach bezpośrednio przyległych do koryta rzeki przechodzi w naturalną siedliskową zieleń.

Na większości terenu będą dominować rozległe obszary trawników i niskich krzewów. Zieleń wysoka zostanie ukształtowana tak, aby w sposób przemyślany tworzyła wnętrza urbanistyczne. Ochrona środowiska: naturalne rozwiązanie Parku Picassa oraz niewielka ingerencja kubaturowa w tereny położone nad brzegiem Wisły pozwoli na zgodność zamierzenia projektowego z programem NATURA 2000 /zabrania on lokalizowania nowych obiektów kubaturowych bliżej niż 100m od brzegów cieków wodnych z wyjątkiem np. obiektów służących turystyce wodnej/.


Budynek Centrum Multimedialnego

Projektowany obiekt usytuowany został w miejscu przyległym do Placu w miejscu określonym przez wytyczne MPZ. Bryła budynku wtopiona w otoczenie, ze swobodnie ukształtowanymi dachami schodzącymi miejscami do poziomu przyległego terenu. Elewacje części budynku przeszklone częściowo pełne, z elementami osłonowymi tworzącymi żaluzje przeciwsłoneczne”. Na dachach niska, płożąca się zieleń.

Wejście główne do budynku Centrum Multimedialnego, oraz do części dydaktycznej: poprzez górny plac od ulicy Świderskiej.

Wejście do Sali widowiskowej: albo od strony dolnego placu albo z głównego hallu wejściowego schodami w dół.

Pozwala to na niekolizyjne działanie Sali widowiskowej i pozostałej części budynku. Podział na strefy funkcjonalne obejmuje: część wejściową, część dydaktyczną z salami zajęć, część wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci, część Sali widowiskowej.

Wysokość poszczególnych kondygnacji: zróżnicowana od 3 do 4 m.
Wysokość Sali widowiskowej: zróżnicowana od 6 do 10 m
Hall główny: częściowo 2 kondygnacyjny wysokość ok. 7 m
Wypożyczalnia dl dorosłych: 2 kondygnacyjny wysokość ok. 7 m
Pod budynkiem, umieszczony dostępny od ulicy Świętosławskiego parking. Konstrukcja budynku żelbetowa, z elementami wielko-przestrzennych przekryć.

Powierzchnia zabudowy bez parkingu - 1455 m2
Powierzchnia użytkowa bez parkingów - 4299,4 m2
Parkingi pod budynkiem - 1500 m2
Kubatura - 29800 m3

Liczba miejsc parkingowych: 350 stałych miejsc postojowych, które na okoliczność organizacji imprez masowych mogą być wspomagane miejscami parkingowymi lokalizowanymi na Placu i na ciągu pieszym.


Budynek Przystani

Budynek zaprojektowano w architekturze będącej jakby zapowiedzią Centrum Multimedialnego. Pod nieregularnym zadaszeniem zlokalizowane owalne zaplecze, które składa się z pomieszczeń kasy, obsługi, kiosku z napojami, sanitariatów i małej wewnętrznej poczekalni. Pod pozostałą częścią zadaszenia zlokalizowano otwartą poczekalnię, która od Wisły jest odgrodzona przeszkloną ścianą z żaluzjami. Ponad budynkiem znajduje się charakterystyczny element żagla, na którym można umieścić herb Białołęki.

W dalszych pracach projektowych należałoby rozważyć możliwość wyboru jednej
z dwóch lokalizacji:

- Przy wale powodziowym

- Wysunięty w kierunku koryta Wisły posadowiony na palach budynek dostępny z długiego pomostu poprowadzonego poprzez tereny zalewowe.

Dla wyboru jednej z powyższych opcji niezbędne jest posiadanie precyzyjnych badań geotechnicznych, hydrologicznych, statystyk poziomu wody itp.

Powierzchnia zabudowy - 79 m2
Powierzchnia użytkowa /wraz z wiatą/ - 350 m2


Amfiteatr

Zgodnie z wytycznymi zlokalizowano w miejscu wskazanym przez Projekt Parku Picassa. Pojawiająca się tu kubatura może być w rysunku kojarzona z jakąś formą kobiecej ozdoby.
Budynek w większości składa się z obrośniętej zielenią muszli koncertowej, która jest połączona dachem z częścią mieszczącą kasy oraz zwieńczoną masztem z zegarem, herbem.
Widownie amfiteatru umieszczono w zagłębionej niecce, kształtując odpowiednio masy ziemi.
Powierzchnia zabudowy sceny i zaplecza - 250 m2

Plac Publiczny
Zaprojektowano na dwóch poziomach: zblizonym do ulicy Świderskiej oraz na poziomie niższym, na którym zlokalizowano dolny poziom Centrum Multimedialnego. Górny poziom placu połączono częściowo z dolnym tarasowo schodzącymi płaszczyznami, które mogą być miejscem gromadzenia się widowni. Zakłada się wykonanie posadzki i jej rysunku z różnych odcieni płyt kamiennych.

Fontanna
Zaprojektowano jako naturalne obniżenie terenu placu bez żadnych ram murków krawędzi itp. Układ kolistej części placu zaprojektowano jako centrycznie stożkowo zagłębiony. Krawędź wody wyznaczać będzie poziom wody. Zakłada się największą głębokość ok. 30 cm Fontanna podświetlana z programowanym cyklem wodnym tworzący wraz ze światłem show. Jej lokalizacja, możliwość wyłączenia pozwala na wpisanie fontanny w program imprezy plenerowej albo dla zyskania miejsca można ja będzie chwilowo wyłączyć

Lokalizacja sceny
Zakłada się lokalizacje sceny przy fontannie tak aby wykorzystać amfiteatralnie ukształtowany plac razem z zielonymi dachami Mediateki Lokalizacja na krawędzi placu i głównego ciągu pieszego zapewnia dobre wykorzystanie atutów przestrzennych oraz zapewnia dobry i łatwy dostęp techniczny.

Mała architektura
Aranżacja terenu wymaga precyzyjnego i indywidualnego zaprojektowania elementów drobnej architektury jak, ławki, śmietniczki, elementy postojowe dla rowerów, posiedziska wraz ze stołami, lampy podjazdy itp.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl