Projekty polskich architektów:

Park Kultury i Nauki w Ciechanowie w ramach rewitalizacji Wieży Ciśnień i jej otoczenia
Projekt: EBING & PARTNERS Ltd
Lokalizacja: Ciechanów
Park Kultury i Nauki w Ciechanowie w ramach rewitalizacji Wieży Ciśnień i jej otoczenia.

Autorzy:
EBING & PARTNERS Ltd

w składzie:
arch. Jerzy Ebing

współpraca na etapie koncepcji:
arch. Mikołaj Groniecki

współpraca na etapie realizacji:
arch. Maciej Kwiatkowski


http://www.ebing.pl/

Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana infrastruktura techniczna dot. nowej funkcji o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym. Działania rewitalizacyjne na wież t.j. nowe poszycie z blachy tytanowo-cynkowej na nowej podkonstrukcji, rekonstrukcja drabiny i pomostu technicznego na torusie zapewnią bezpieczne jej użytkowanie. U podstawy wieży powstanie kolista fontanna z betonu architektonicznego typu „dry plaza” z 16 dyszami prostymi wokół wieży (Hmax. strumienia 8m) oraz 8 dyszami wewnątrz jej struktury nośnej (Hmax. strumienia 3m). Każda z dysz zostanie wyposażona w oprawę typu IP 67 RGB o charakterze pierścieniowym. Iluminacja wieży zrealizowano oddolnie w systemie światła zalewowego wg odrębnego opracowania. W rejonie wielofunkcyjnego Placu Fontann, zbiegają się promieniście 3 główne alejki betonowo – trawiaste, jako kierunki pieszego dojścia do wieży, t.j. od strony ul. Płockiej, od strony ul. Czarnieckiego oraz od strony Dzikiego Gaju Brzozowego, jako naturalnej przesłony dla zdegradowanej przestrzeni postindustrialnej w sąsiedztwie. Wokół wieży zbiegają się mimośrodowo 2 pierścieniowe alejki betonowe ze spadkami umożliwiającymi zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży: latem – tory rowerowo – rolkowe, a zimą tory saneczkowe ze ślizgawką na placu pod wieżą. Projekt zakłada możliwość czasowego wstawienia agregatu we wnęce muru oporowego o strony „zielonej fosy zewnętrznej”. Synergia natury i techniki jest konieczna z uwagi na złożoną formę zagospodarowania terenu, a w szczególności szaty roślinnej. Zastosowano tu m.in. system kropelkowego nawadniania zielonego tarasu użytkowego na stropodachu oraz cieniolubnego żywopłotu sadzonego w rytmie perforacji elewacji frontowej. Pozostałe tereny zielone z uwagi lepsze warunki wzrostu bezpośrednio na gruncie rodzimym lub nasypowym nie wymagają w/w infrastruktury. Dominująca roślinność, alejki i schody ewakuacyjne na szczycie ekspresyjnej formy dysku z kaskadową galerią widokową na 3 poziomach od strony wieży i „wertykalnym ogrodem” od strony przeciwnej, tworzą harmonijne założenie – PARK Kultury i Nauki. Charakterystycznym elementem samej architektury jest jej dualny charakter, z jednej strony zamkniętej twierdzy porośniętej zimozielonym żywopłotem od strony frontu nominalnego i uciążliwego sąsiedztwa i przeszklonej kaskady z panoramicznym frontem rzeczywistym od strony wieży, z systemem galerii widokowych płynnie przechodzących w alejki radialne i promieniste. Dla zachowania bezpieczeństwa teren będzie ogrodzony i monitorowany. Oprócz 2 – poziomowego budynku właściwego zaprojektowano przyjazne strefy rekreacyjne t.j. zielona polana wewnętrzna z potencjałem kina letniego na gładkiej panoramicznej ścianie wewn. dysku oraz uniwersalna zadaszona sień wejściowa tzw. „zona digitale” (WI-FI). Zarówna wspomniane strefy jak i wszystkie pomieszczenia z wydzielona kawiarnią - wyspą stanowią publiczną przestrzeń otwartą dla każdego bez ograniczeń, w tym osób dla niepełnosprawnych i starszych.

Przed frontem inwestycji został zaprojektowany parking i powierzchnie utwardzone, na których będzie odbywać się ruch spowolniony w uliczce serwisowej, która do czasu wykupienia nieuregulowanego dotąd prawnie terenu, będzie podzielona i dostępna z 2 zjazdów niezależnych: głównego z lewej i serwisowego z prawej (po ich przebudowie).

Obsługa komunikacyjna

Projektowana obsługa komunikacyjna w postaci zjazdów, drogi serwisowej i parkingu na 8m.p. + 1m.p. dla niepełnosprawnych zapewni potrzeby parkingowe właściwy ruch pojazdów osobowych , a także ich parkowanie w sposób uregulowany poprzez odpowiednie drogi dojazdowe i miejsca parkingowe o wym. 2,5m x 5,0m, dla niepełnosprawnych 3,6m x 5,0 m. Miejsca parkingowe zostały zbilansowane wg wskaźnika 15m.p./ 1000m2 p.u. użytkowej z uwagi na fakt, że większość grup dzieci i młodzieży, jako grupa docelowa, będzie dowożona środkami komunikacji miejskiej i autokarami do pobliskiego przystanku w rejonie straży miejskiej.

Projektowa zieleń

Istniejący drzewostan z samosiewu tzw. ”chwast miejski” z przewagą klonolistnych i topól o nieznacznych gabarytach i złym stanie zdrowotnym koliduje w całości z założeniami programowo – przestrzennymi oraz walorami widokowymi Wieży Ciśnień i jej otoczenia w postaci „PARKU Kultury i Nauki”.

Planowana jest wycinka w/w drzew z samosiewu jednoczesnym programem nasadzeń, nie tyle zastępczych, ile uzupełniających nasadzeń jednorodnych gatunkowo, w stosunku do zachowanego starodrzewia w postaci grupy 11 brzóz pospolitych. Celem stworzenia naturalnego tła dla wieży z otoczeniem oraz izolacji wizualnej na granicy zachodniej i północnej, proponowane są nasadzenia w formie zagajnika (max. 20 brzóz), który od strony wieży powiela spiralny kształt zagospodarowania terenu i niweluje ortogonalny obrys działki.
Wykaz projektowanych nasadzeń:

1. Zagajnik brzozowy z Brzozy Pospolitej (Betula Pendula),
2. Żywopłoty z choiny kanadyjskiej (Tsuga Canadiensis),
3. Trawnik z koniczyny białej (Trifolium Repens).

Mimo bogatego rozrzeźbienia terenu bilans mas ziemnych zbliżony jest do „0”, gospodarka wód podskórnych nie zostanie naruszona, zaś wody opadowe zostaną zagospodarowane na działkach objętej inwestycją. Cały teren inwestycji z dachem włącznie stanowi powierzchnię biologicznie czynną z nielicznymi wyjątkami galerii i alejek. W celu zapewnienia jednorodnych warunków wzrostu na całym terenie zaleca się grunt Ph 6 z miejscowymi dodatkami kompostowymi typu Vernikompost.

Wzmocnienia w postaci wtopionej w substrat kratki trawnikowe dla ruchu ciężkiego wys. 5cm o zalecanym szerokim rozstawie oczek ok. 5cm, w module 33x33cm z utwardzonego polietylenu - AJJ Syntetyki, dotyczą zielonego dachu oraz centralnego placu ze skarpą wokół fontanny.

System irygacji – w postaci prostego nawadniania kropelkowego dot. wyłącznie „zielonego dachu” oraz żywopłotu zacienionego ażurowym frontem elewacji. Szczegóły wg opracowania w branży sanitarnej.

Architektura - Założenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja Wieży Ciśnień, będącej tzw. zabytkiem z dziedziny industrialnej i wraz z terenem znajdują się w gminnym rejestrze zabytków. Pomimo istotnych walorów widokowych wieża z przyczyn technicznych nigdy do końca nie spełniła zakładanych oczekiwać w kwestii zbiornika rezerwowego z uwagi na istotne problemy w wykonawstwie struktury eksperymentalnej, pierwotnie zakładanej na podporach w formie hiperboloidy jednopowłokowej z elementów prostokreślnych. Niestety z uwagi na stan wiedzy i techniki nie poradzono sobie ani z prostokreslnością (zakrzywione końce), ani tym samym ze statyką podpór. Samo poszycie zewnętrzne wykonano z blachy ocynkowanej na podkonstrukcji o znacznych rozbieżnościach wymiarowych. Samo poszycie jak i podkonstrukcja, w krótkim czasie skorodowały. Technologia łączenia i samego montażu już w wersji pierwotnej była nieprecyzyjna, co jest znamienne i charakterystyczne dla początku lat 70-tych. Decyzją Inwestora mimo „nowej odsłony wizerunkowej”, wieża będzie na chwilę obecną pozbawiona jakiejkolwiek funkcji użytkowej, jednakże taki potencjał wciąż zachowuje, wobec wszelkich działań projektowych wg zasady minimalnych naniesień w stosunku do struktury oryginalnej (tzw. proces odwracalny).

Wszelkie działania projektowe wokół wieży jak również w budynek użyteczności publicznej powstały w nurcie nowego, autorskiego kierunku - idealizmu, jaki zrodził się w wyniku intensywnej pracy nad rewitalizacją wieży złożonej z „form spoistych” w bliżej nieokreślonej i zdegradowanej przestrzeni postindustrialnej. Wobec czego w efekcie dopasowania do dominującej wertykalnej wieży, powstało założenie parkowe o dynamicznym, lecz horyzontalnym charakterze, również z brył prostych t.j. spirala, dysk, stożek ścięty oraz figur prostych w samej teksturze. Dynamika dysku stanowi pochodną pozornego ruchu wirowego skręconych podpór. Pozornie przeciwstawne formy dopełniają się i wzmacniają, a przede wszystkim definiują przestrzeń pomiędzy nimi, niczym pole siłowe między „jing” i „jang” (efekt synergii). Za formą podążają inne środki wyrazu t.j. zieleń, woda, światło, obraz i dźwięk.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl